حداکثر سطح مجاز از سر و صدا در خرد کردن آسفالت کارخانه

ﻣﺴﺘﻨﺪات و ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻓﻨﻲ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻃﺮح، اﺟﺮا و ﻧﮕﻬﺪاري آﺳ - مرکز تحقیقات راه ...

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺰان ﺳﻄﺢ ﺻﺪا در آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﺘﺨﻠﻞ ﯾﮏ ﻻﯾﻪ و آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ دوﻻﯾﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ. ﺳﻄﺢ ﺻﺪا. 143 ..... ﺑﻨﺪي ﻣﺠﺎز ﻣﺨﻠﻮط آﺳﻔﺎﻟﺘﯽ ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺰرﮔﺮاه ژاﭘﻦ ﺑﺮاي ﺣﺪاﮐﺜﺮ. اﻧﺪازه اﺳﻤﯽ ...... ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي ﻗﯿﺮ اﺻﻼح ﺷﺪه اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ، اﺻﻼح ﻗﯿﺮ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺎ ﭘﻠﯿﻤﺮ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ...... ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﻨﮕﯽ درﺷﺖ ﺑﺎﯾﺪ از ﺷﮑﺴﺘﻦ و ﺧﺮد ﮐﺮدن ﻣﺼﺎﻟﺢ ﮐﻮﻫﯽ ﯾﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﻨﮕﯽ ﺧﺮد ﺷﺪه ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از اﯾﻦ دو و ﯾﺎ.

دریافت قیمت

محدوده صدای خطرناک برای گوش انسان - علم فردا

18 ا کتبر 2015 ... محدوده مجاز شدت صدا برای گوش انسان بین 0 تا 85 دسیبل هست و هر چی از 85 ... مثلا اگه با 8 ساعت کار کردن در صدای 85 دسیبل گوش آسیب می بینه...

دریافت قیمت

ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺳﻄﺢ ﺭﺍﻩ - وزارت راه و شهرسازی

ﻫﺎ در زﻣﯿﻨﻪ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ اﺷﺎر. ه ﻧﻤﻮد ...... اﯾﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ روش. ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺪازه. ﮔﯿﺮی ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﻄﺢ روﺳﺎزی ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨـﺎن از. ﻟﺤـﺎظ ﮐـﺮدن ..... ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺪازه. ﮔﯿﺮی ﺑﺎﻓﺖ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ. ﻟﻐﺰﺷﯽ. ﺳﻄﺢ. راه. در ﺳﺮ. اﺳﺮ ﺟﻬﺎن را آﻏﺎز ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ...... واﮐﻨﺶ ﻻﺳﺘﯿﮏ. واﮐﻨﺶ ﺧﻮدرو. ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ اﻧﺴﺎن. ﺑﻪ. ارﺗﻌﺎش. ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ اﻧﺴﺎن. ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪی ﺻﺪا ... ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺎﮐﻨﻮن، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﺮوﺻﺪای ﻣﺠﺎز ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع. وﺳﯿﻠﻪ ...... ﻫﺎی آﺳﻔﺎﻟﺘﯽ و ﺑﺘﻦ ﺧﺮد.

دریافت قیمت

H30 Cross - ایران خودرو

تمامی قسمت هایی که ممکن است به سطح استاندارد این اتومبیل اضافه شود با عالمت * در ... ها، تعمیرات و خدمات، دوره های تخصصی حرفه ای مربوطه را با موفقیت پشت سر نهاده اند. حق ... نمایندگی های مجــاز ایران خــودرو از متخصصان ما ...... خواهنــد زد، بنابرایــن با دنبال کردن صــدای بوق و ..... ایــن تغییر ارتفاع به میزان حداکثــر 40 میلیمتر قابل.

دریافت قیمت

برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید - دانشگاه فردوسی ...

ﺗﺮاﮐﺘﻮر، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻓﺎﺻـﻠﻪ رأس ﻣﺨـﺮوط از ﻣﺴـﯿﺮ ارزﯾـﺎﺑﯽ ﺣـﺪود ﭘـﻨﺞ. ﺳﺎﻧﺘﯽ ... دﻫﺪ . ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﺎﻫﻤﻮاري. ﻫﺎي ﺳﻄﺢ ﺧـﺎك و. ﺳﺎﯾﺮ ارﺗﻌﺎﺷﺎت در اﯾﻦ ﻧﻤﻮدار ﻧﯿﺰ ﺑﻪ. ﭼﺸﻢ ﻣﯽ. ﺧﻮرد ..... ﺣﺮﻓﻪ. اي در اﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ. ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ را ﺑﺮاي ﻣﺤﺪود ﮐـﺮدن ﺳـﺎﻋﺖ ﮐـﺎر. اﻓﺮاد در ﻣﺤﯿﻂ. ﻫﺎي ﭘﺮ. ﺳﺮ و ﺻﺪا ..... ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﮐﻤﺒﺎﯾﻦ ..... ﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ دو ﮐﻤﺒﺎﯾﻦ ﮐﻤﺘﺮ از ﺣـﺪ ﻣﺠـﺎز ..... ﻃﺮح ﻓﺎﮐﺘﻮرﯾﻞ در ﻗﺎﻟﺐ ﮐﺎﻣﻼً ﺗﺼـﺎدﻓﯽ ﺑـﺮ روي دو ﺳـﻄﺢ آﺳـﻔﺎﻟﺖ و.

دریافت قیمت

ﻣﺴﺘﻨﺪات و ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻓﻨﻲ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻃﺮح، اﺟﺮا و ﻧﮕﻬﺪاري آﺳ - مرکز تحقیقات راه ...

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺰان ﺳﻄﺢ ﺻﺪا در آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﺘﺨﻠﻞ ﯾﮏ ﻻﯾﻪ و آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ دوﻻﯾﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ. ﺳﻄﺢ ﺻﺪا. 143 ..... ﺑﻨﺪي ﻣﺠﺎز ﻣﺨﻠﻮط آﺳﻔﺎﻟﺘﯽ ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺰرﮔﺮاه ژاﭘﻦ ﺑﺮاي ﺣﺪاﮐﺜﺮ. اﻧﺪازه اﺳﻤﯽ ...... ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي ﻗﯿﺮ اﺻﻼح ﺷﺪه اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ، اﺻﻼح ﻗﯿﺮ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺎ ﭘﻠﯿﻤﺮ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ...... ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﻨﮕﯽ درﺷﺖ ﺑﺎﯾﺪ از ﺷﮑﺴﺘﻦ و ﺧﺮد ﮐﺮدن ﻣﺼﺎﻟﺢ ﮐﻮﻫﯽ ﯾﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﻨﮕﯽ ﺧﺮد ﺷﺪه ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از اﯾﻦ دو و ﯾﺎ.

دریافت قیمت

آسفالت | fgpco - فناور گستر پیمان

پاسخ چیزی حدود ۷ کیلوگرم قیر در هر متر مربع آسفالت به ضخامت ۶ سانت ... مقدار بازیافت آسفالت و استفاده مجدد از آن در سطح جاده در کشورهای مختلف متفاوت است ..... این ماده سر و صدا را کم می کند، قابل اطمینان است و محیط زیست را هم آلوده نمی کند. ... این مصالح برداشت شده یا در کارخانه آسفالت یا در محل ابتدا خرد و بعد دانه بندی می‌شوند.

دریافت قیمت

آسفالتهای پلیمری

در این مقاله سعی شده است آشنایی مختصری در مورد آسفالت های پلیمری داده شود. ... سپس دسمدت خیابان پنسیلوانیا در واشینگتن را آسفالت کرد که سطح این پرژه ... محدود نمودن انتشار گازهای گلخانه‌ای، مصرف کمتر انرژی، کاهش سر و صدای ترافیک و اطمینان ... بر روی اصلاح کردن قیر و همچنین طراحی و ساخت آسفالت ماستیک بعمل نیامده است.

دریافت قیمت

استفاده از ماده ای جدید در آسفالتها برای کم کردن سروصدای جاده | Euronews

23 فوریه 2015 ... سر و صدای زیاد ترافیک کنار جاده ها ارتباط چندانی به احتراق موتور ماشینها ... خرد شده مخلوط می شود تا ماده ای کشسان و متخلخل برای پوشش سطح جاده ها ساخته شود.» ... مشخص شده است که در زمستان این ماده حاوی لاستیک می تواند از آسفالت...

دریافت قیمت

بررسی تاثیر سر و صدا بر میزان خطا و سرعت انجام کار با استفاده از ...

ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ در ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﮐﯿﻔﯿﺖ آن، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﺮ. وﺻﺪا ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﺧﻄﺎ، ﺳﺮﻋﺖ ... ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮاز ﻓﺸﺎر ﺻﺪا، ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر و ﺧﻄﺎي ﻓﺮد اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ و در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺻﺪاي ﮐﻤﺘﺮ از. 85. دﺳﯽ ﺑﻞ، ... ﺻﺪاﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪ ﻣﺠـﺎز ﻫﻤـﺮاه ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﺑـﺎ آﻧﮑـﻪ. اﻧﺴﺎن ..... اﺳﺖ، ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﺮد ﻫﻢ ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﺳﺖ. 27[. ] ... ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ، ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت، ﻣﺤﯿﻂ ﻫـﺎي. آﻣﻮزﺷﯽ و .

دریافت قیمت

بررسی تاثیر سر و صدا بر میزان خطا و سرعت انجام کار با استفاده از ...

ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ در ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﮐﯿﻔﯿﺖ آن، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﺮ. وﺻﺪا ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﺧﻄﺎ، ﺳﺮﻋﺖ ... ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮاز ﻓﺸﺎر ﺻﺪا، ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر و ﺧﻄﺎي ﻓﺮد اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ و در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺻﺪاي ﮐﻤﺘﺮ از. 85. دﺳﯽ ﺑﻞ، ... ﺻﺪاﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪ ﻣﺠـﺎز ﻫﻤـﺮاه ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﺑـﺎ آﻧﮑـﻪ. اﻧﺴﺎن ..... اﺳﺖ، ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﺮد ﻫﻢ ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﺳﺖ. 27[. ] ... ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ، ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت، ﻣﺤﯿﻂ ﻫـﺎي. آﻣﻮزﺷﯽ و .

دریافت قیمت

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻃﺮح، اﺟﺮا و ﻧﮕﻬﺪاري آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ

27 ژوئن 2015 ... ﺿﻮاﺑﻂ ﻓﻨﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﺮح، اﺟﺮا و ﻧﮕﻬﺪاري آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ در دو ﺟﻠﺪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ...... داده و دﻳﺪ در ﺳﻄﺢ ﺟﺎده ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻲ. ﻳﺎﺑﺪ . -. ﻛﺎﻫﺶ. ﺳﺮ و ﺻﺪا. ﺑﻪ. ﻃﻮر. ﻣﺘﻮﺳﻂ،. ﻣﻴﺰان. ﺳﺮ و ﺻﺪاي .... ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﻨﮕﻲ درﺷﺖ ﺑﺎﻳﺪ از ﺷﻜﺴﺘﻦ و ﺧﺮد ﻛﺮدن ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻛﻮﻫﻲ ﻳﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﻨﮕﻲ ﺧﺮد ﺷﺪه ﻳﺎ ... در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺪار ﻗﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﻣﻌﻤﻮل، ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺎري ﺷﺪن ﻗﻴﺮ ﻣﻲ ...... در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺨﻠﻮط آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ در ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ.

دریافت قیمت

استفاده از ماده ای جدید در آسفالتها برای کم کردن سروصدای جاده | Euronews

23 فوریه 2015 ... سر و صدای زیاد ترافیک کنار جاده ها ارتباط چندانی به احتراق موتور ماشینها ... خرد شده مخلوط می شود تا ماده ای کشسان و متخلخل برای پوشش سطح جاده ها ساخته شود.» ... مشخص شده است که در زمستان این ماده حاوی لاستیک می تواند از آسفالت...

دریافت قیمت

ضوابط شهرداری واستانداردهای طراحی ساختمان - نسخه‌ی قابل چاپ ...

8 آگوست 2011 ... حداقل سطح اشغال 25% حداکثر سطح اشغال خالص 45% بدون 20% مساحت راه پله قطعه .... 4- حداکثر سطح اشغال مجاز در همکف معادل 35% سطح کل زمین می باشد. ..... سقف كاذب در مقابل گرما ، سرما ، رطوبت و صدا عایق خوبی به حساب می آید. ... در ساختمان فونداسیونهای سنگی پر كردن سنگهای شكسته را میان ملات اصطلاحا پر كردن...

دریافت قیمت

اﯾﺮان ﻫﺎی راه ﻧﺎﻣﻪ روﺳﺎزی آﺳﻔﺎﻟﺘﯽ آﯾﯿﻦ

آﻣﺎده ﮐﺮدن ﺳﻄﺢ راه. 74. 6-10-. ﭘﺨﺶ ﻗﯿﺮ. 74. 6-11-. ﮐﻨﺘﺮل وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ. 75. ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ. -. آﺳﻔﺎﻟﺖ .... ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎر ﭼﺮخ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮزﯾﻊ و ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪه ﺗﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺷﺪت ﺗﻨﺶ در ﺳﻄﺢ ﺑﺴﺘﺮ روﺳﺎزی ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ...... وﺳﯿﻠﻪ ﯾﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺧﺎک ﺑﺎ آﻫﮏ و آب آﻣﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه ...... ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﯿﺰان ﺳﺮ. و ﺻﺪای ﺗﻮﻟ. ﯿﺪ ﺷﺪه در آﺳﻔﺎﻟﺖ ﮔﺮم ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اﺳﺖ . W. روﯾﻪ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ در ﺣﺎﻟﺖ...

دریافت قیمت

راهنمای چگونگی کنترل صدا باتوجه به نوع صنعت

سابقه7: خرد کن ضایعات پالستیكی )مشكل سروصدا اداره ایمنی و سالمت شغلی(. ) ... پیشنهادات خود ما را در ارتقاء سطح علمي و نزديكتر كردن هر چه بیشتر محتواي اين رهنمودها ... در خص وص انتق ال صدا به بیرون از مناطق پر س روصدای كارخانه چطور؟ ... مختلفی از صدا را به عنوان حد مجاز صدا در محیط صنعتی در طول روز و ش ب ارائه كند(...

دریافت قیمت

ﻧﻘﻞ ﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﮔﺰﯾﺪه ﺗﺎزه - سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای

ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد آﻣﺪ و ﺷﺪ در ﺳﻄﺢ ﺟﺎده ﻫﺎ و ﺧﺮاﺑﯽ ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از آن، ﻧﮕﻬﺪاری راه ﻫﺎ را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ... ﺗﻼش ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﯿﺮ ﭘﻠﯿﻤﺮی، ﺟﻬﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺧﺎﺻﯿﺖ ارﺗﺠﺎﻋﯽ آﺳﻔﺎﻟﺖ در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ..... G, (1990) "Sound Absorbation and Winter Performance of .... ﻪ ﻫﺎی ﺧﺮد ﺷﺪه و ﺑﺎزﯾﺎﻓـﺖ ﺷـﺪه ﺑـﻪ اﻧـﺪازه ﺣـﺪاﮐﺜﺮ. 5 ... آﻣﯿﺰ ﺧﻮد را در آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺳﺎزی وﻟﻮو در ﺳﻮﺋﺪ ﻧﺸﺎن داد ... ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺠﺎز.

دریافت قیمت

آلودگی صوتی و

3- حداکثر مجازقرارگیری در معرض سروصدا، ۸۵ دسی بل و ۸ ساعت در روز میباشد ... حفاظت نشده زمان درمعرض قرار گیری مجاز، با هر ۵ دسی بل افزایش سطح سر و صدای متوسط (۸۵ دسی بل)، به ... نکته: قراردادن پنبه در گوش تنها ۵-۷ دسی بل از شدت سر و صدا میکاهد ... گوش کردن به موسیقی راک برای برخی مفرح و برای برخی افراد آزاردهنده است.

دریافت قیمت

راهنمای چگونگی کنترل صدا باتوجه به نوع صنعت

سابقه7: خرد کن ضایعات پالستیكی )مشكل سروصدا اداره ایمنی و سالمت شغلی(. ) ... پیشنهادات خود ما را در ارتقاء سطح علمي و نزديكتر كردن هر چه بیشتر محتواي اين رهنمودها ... در خص وص انتق ال صدا به بیرون از مناطق پر س روصدای كارخانه چطور؟ ... مختلفی از صدا را به عنوان حد مجاز صدا در محیط صنعتی در طول روز و ش ب ارائه كند(...

دریافت قیمت

اﯾﺮان ﻫﺎی راه ﻧﺎﻣﻪ روﺳﺎزی آﺳﻔﺎﻟﺘﯽ آﯾﯿﻦ

آﻣﺎده ﮐﺮدن ﺳﻄﺢ راه. 74. 6-10-. ﭘﺨﺶ ﻗﯿﺮ. 74. 6-11-. ﮐﻨﺘﺮل وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ. 75. ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ. -. آﺳﻔﺎﻟﺖ .... ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎر ﭼﺮخ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮزﯾﻊ و ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪه ﺗﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺷﺪت ﺗﻨﺶ در ﺳﻄﺢ ﺑﺴﺘﺮ روﺳﺎزی ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ...... وﺳﯿﻠﻪ ﯾﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺧﺎک ﺑﺎ آﻫﮏ و آب آﻣﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه ...... ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﯿﺰان ﺳﺮ. و ﺻﺪای ﺗﻮﻟ. ﯿﺪ ﺷﺪه در آﺳﻔﺎﻟﺖ ﮔﺮم ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اﺳﺖ . W. روﯾﻪ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ در ﺣﺎﻟﺖ...

دریافت قیمت

آسفالت | fgpco - فناور گستر پیمان

پاسخ چیزی حدود ۷ کیلوگرم قیر در هر متر مربع آسفالت به ضخامت ۶ سانت ... مقدار بازیافت آسفالت و استفاده مجدد از آن در سطح جاده در کشورهای مختلف متفاوت است ..... این ماده سر و صدا را کم می کند، قابل اطمینان است و محیط زیست را هم آلوده نمی کند. ... این مصالح برداشت شده یا در کارخانه آسفالت یا در محل ابتدا خرد و بعد دانه بندی می‌شوند.

دریافت قیمت

عایق های الاستومری سرد و گرم و مقایسه آن با دیگر عایق ها

24 سپتامبر 2016 ... شيوه تاسیسات : بهينه کردن سیستم‌ و جهيزات حرارتي، برودتي و ... در فاصله کمتر از 25 میلی متر حباب های لامپ و سر پیچ آن ها؛ عایق کاری ... محیط زندگی و کاهش سروصدا و اتلاف انرژی در کارخانه ها، خیابان ها و ساختمان ها، ...... 4- برای گوش حفاظت نشده زمان درمعرض قرار گیری مجاز، با هر ۵ دسی بل افزایش سطح سر و صدای...

دریافت قیمت

محدوده صدای خطرناک برای گوش انسان - علم فردا

18 ا کتبر 2015 ... محدوده مجاز شدت صدا برای گوش انسان بین 0 تا 85 دسیبل هست و هر چی از 85 ... مثلا اگه با 8 ساعت کار کردن در صدای 85 دسیبل گوش آسیب می بینه...

دریافت قیمت

آلودگی صوتی و

3- حداکثر مجازقرارگیری در معرض سروصدا، ۸۵ دسی بل و ۸ ساعت در روز میباشد ... حفاظت نشده زمان درمعرض قرار گیری مجاز، با هر ۵ دسی بل افزایش سطح سر و صدای متوسط (۸۵ دسی بل)، به ... نکته: قراردادن پنبه در گوش تنها ۵-۷ دسی بل از شدت سر و صدا میکاهد ... گوش کردن به موسیقی راک برای برخی مفرح و برای برخی افراد آزاردهنده است.

دریافت قیمت

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻃﺮح، اﺟﺮا و ﻧﮕﻬﺪاري آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ

27 ژوئن 2015 ... ﺿﻮاﺑﻂ ﻓﻨﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﺮح، اﺟﺮا و ﻧﮕﻬﺪاري آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ در دو ﺟﻠﺪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ...... داده و دﻳﺪ در ﺳﻄﺢ ﺟﺎده ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻲ. ﻳﺎﺑﺪ . -. ﻛﺎﻫﺶ. ﺳﺮ و ﺻﺪا. ﺑﻪ. ﻃﻮر. ﻣﺘﻮﺳﻂ،. ﻣﻴﺰان. ﺳﺮ و ﺻﺪاي .... ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﻨﮕﻲ درﺷﺖ ﺑﺎﻳﺪ از ﺷﻜﺴﺘﻦ و ﺧﺮد ﻛﺮدن ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻛﻮﻫﻲ ﻳﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﻨﮕﻲ ﺧﺮد ﺷﺪه ﻳﺎ ... در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺪار ﻗﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﻣﻌﻤﻮل، ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺎري ﺷﺪن ﻗﻴﺮ ﻣﻲ ...... در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺨﻠﻮط آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ در ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ.

دریافت قیمت

ﻧﻘﻞ ﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﮔﺰﯾﺪه ﺗﺎزه - سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای

ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد آﻣﺪ و ﺷﺪ در ﺳﻄﺢ ﺟﺎده ﻫﺎ و ﺧﺮاﺑﯽ ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از آن، ﻧﮕﻬﺪاری راه ﻫﺎ را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ... ﺗﻼش ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﯿﺮ ﭘﻠﯿﻤﺮی، ﺟﻬﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺧﺎﺻﯿﺖ ارﺗﺠﺎﻋﯽ آﺳﻔﺎﻟﺖ در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ..... G, (1990) "Sound Absorbation and Winter Performance of .... ﻪ ﻫﺎی ﺧﺮد ﺷﺪه و ﺑﺎزﯾﺎﻓـﺖ ﺷـﺪه ﺑـﻪ اﻧـﺪازه ﺣـﺪاﮐﺜﺮ. 5 ... آﻣﯿﺰ ﺧﻮد را در آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺳﺎزی وﻟﻮو در ﺳﻮﺋﺪ ﻧﺸﺎن داد ... ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺠﺎز.

دریافت قیمت

ﻣﺴﺘﻨﺪات و ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻓﻨﻲ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻃﺮح، اﺟﺮا و ﻧﮕﻬﺪاري آﺳ - مرکز تحقیقات راه ...

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺰان ﺳﻄﺢ ﺻﺪا در آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﺘﺨﻠﻞ ﯾﮏ ﻻﯾﻪ و آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ دوﻻﯾﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ. ﺳﻄﺢ ﺻﺪا. 143 ..... ﺑﻨﺪي ﻣﺠﺎز ﻣﺨﻠﻮط آﺳﻔﺎﻟﺘﯽ ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺰرﮔﺮاه ژاﭘﻦ ﺑﺮاي ﺣﺪاﮐﺜﺮ. اﻧﺪازه اﺳﻤﯽ ...... ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي ﻗﯿﺮ اﺻﻼح ﺷﺪه اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ، اﺻﻼح ﻗﯿﺮ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺎ ﭘﻠﯿﻤﺮ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ...... ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﻨﮕﯽ درﺷﺖ ﺑﺎﯾﺪ از ﺷﮑﺴﺘﻦ و ﺧﺮد ﮐﺮدن ﻣﺼﺎﻟﺢ ﮐﻮﻫﯽ ﯾﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﻨﮕﯽ ﺧﺮد ﺷﺪه ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از اﯾﻦ دو و ﯾﺎ.

دریافت قیمت

محدوده صدای خطرناک برای گوش انسان - علم فردا

18 ا کتبر 2015 ... محدوده مجاز شدت صدا برای گوش انسان بین 0 تا 85 دسیبل هست و هر چی از 85 ... مثلا اگه با 8 ساعت کار کردن در صدای 85 دسیبل گوش آسیب می بینه...

دریافت قیمت

ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺳﻄﺢ ﺭﺍﻩ - وزارت راه و شهرسازی

ﻫﺎ در زﻣﯿﻨﻪ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ اﺷﺎر. ه ﻧﻤﻮد ...... اﯾﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ روش. ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺪازه. ﮔﯿﺮی ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﻄﺢ روﺳﺎزی ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨـﺎن از. ﻟﺤـﺎظ ﮐـﺮدن ..... ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺪازه. ﮔﯿﺮی ﺑﺎﻓﺖ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ. ﻟﻐﺰﺷﯽ. ﺳﻄﺢ. راه. در ﺳﺮ. اﺳﺮ ﺟﻬﺎن را آﻏﺎز ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ...... واﮐﻨﺶ ﻻﺳﺘﯿﮏ. واﮐﻨﺶ ﺧﻮدرو. ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ اﻧﺴﺎن. ﺑﻪ. ارﺗﻌﺎش. ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ اﻧﺴﺎن. ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪی ﺻﺪا ... ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺎﮐﻨﻮن، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﺮوﺻﺪای ﻣﺠﺎز ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع. وﺳﯿﻠﻪ ...... ﻫﺎی آﺳﻔﺎﻟﺘﯽ و ﺑﺘﻦ ﺧﺮد.

دریافت قیمت

H30 Cross - ایران خودرو

تمامی قسمت هایی که ممکن است به سطح استاندارد این اتومبیل اضافه شود با عالمت * در ... ها، تعمیرات و خدمات، دوره های تخصصی حرفه ای مربوطه را با موفقیت پشت سر نهاده اند. حق ... نمایندگی های مجــاز ایران خــودرو از متخصصان ما ...... خواهنــد زد، بنابرایــن با دنبال کردن صــدای بوق و ..... ایــن تغییر ارتفاع به میزان حداکثــر 40 میلیمتر قابل.

دریافت قیمت

برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید - دانشگاه فردوسی ...

ﺗﺮاﮐﺘﻮر، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻓﺎﺻـﻠﻪ رأس ﻣﺨـﺮوط از ﻣﺴـﯿﺮ ارزﯾـﺎﺑﯽ ﺣـﺪود ﭘـﻨﺞ. ﺳﺎﻧﺘﯽ ... دﻫﺪ . ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﺎﻫﻤﻮاري. ﻫﺎي ﺳﻄﺢ ﺧـﺎك و. ﺳﺎﯾﺮ ارﺗﻌﺎﺷﺎت در اﯾﻦ ﻧﻤﻮدار ﻧﯿﺰ ﺑﻪ. ﭼﺸﻢ ﻣﯽ. ﺧﻮرد ..... ﺣﺮﻓﻪ. اي در اﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ. ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ را ﺑﺮاي ﻣﺤﺪود ﮐـﺮدن ﺳـﺎﻋﺖ ﮐـﺎر. اﻓﺮاد در ﻣﺤﯿﻂ. ﻫﺎي ﭘﺮ. ﺳﺮ و ﺻﺪا ..... ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﮐﻤﺒﺎﯾﻦ ..... ﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ دو ﮐﻤﺒﺎﯾﻦ ﮐﻤﺘﺮ از ﺣـﺪ ﻣﺠـﺎز ..... ﻃﺮح ﻓﺎﮐﺘﻮرﯾﻞ در ﻗﺎﻟﺐ ﮐﺎﻣﻼً ﺗﺼـﺎدﻓﯽ ﺑـﺮ روي دو ﺳـﻄﺢ آﺳـﻔﺎﻟﺖ و.

دریافت قیمت

ﻣﺴﺘﻨﺪات و ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻓﻨﻲ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻃﺮح، اﺟﺮا و ﻧﮕﻬﺪاري آﺳ - مرکز تحقیقات راه ...

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺰان ﺳﻄﺢ ﺻﺪا در آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﺘﺨﻠﻞ ﯾﮏ ﻻﯾﻪ و آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ دوﻻﯾﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ. ﺳﻄﺢ ﺻﺪا. 143 ..... ﺑﻨﺪي ﻣﺠﺎز ﻣﺨﻠﻮط آﺳﻔﺎﻟﺘﯽ ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺰرﮔﺮاه ژاﭘﻦ ﺑﺮاي ﺣﺪاﮐﺜﺮ. اﻧﺪازه اﺳﻤﯽ ...... ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي ﻗﯿﺮ اﺻﻼح ﺷﺪه اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ، اﺻﻼح ﻗﯿﺮ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺎ ﭘﻠﯿﻤﺮ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ...... ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﻨﮕﯽ درﺷﺖ ﺑﺎﯾﺪ از ﺷﮑﺴﺘﻦ و ﺧﺮد ﮐﺮدن ﻣﺼﺎﻟﺢ ﮐﻮﻫﯽ ﯾﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﻨﮕﯽ ﺧﺮد ﺷﺪه ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از اﯾﻦ دو و ﯾﺎ.

دریافت قیمت

آسفالت | fgpco - فناور گستر پیمان

پاسخ چیزی حدود ۷ کیلوگرم قیر در هر متر مربع آسفالت به ضخامت ۶ سانت ... مقدار بازیافت آسفالت و استفاده مجدد از آن در سطح جاده در کشورهای مختلف متفاوت است ..... این ماده سر و صدا را کم می کند، قابل اطمینان است و محیط زیست را هم آلوده نمی کند. ... این مصالح برداشت شده یا در کارخانه آسفالت یا در محل ابتدا خرد و بعد دانه بندی می‌شوند.

دریافت قیمت

آسفالتهای پلیمری

در این مقاله سعی شده است آشنایی مختصری در مورد آسفالت های پلیمری داده شود. ... سپس دسمدت خیابان پنسیلوانیا در واشینگتن را آسفالت کرد که سطح این پرژه ... محدود نمودن انتشار گازهای گلخانه‌ای، مصرف کمتر انرژی، کاهش سر و صدای ترافیک و اطمینان ... بر روی اصلاح کردن قیر و همچنین طراحی و ساخت آسفالت ماستیک بعمل نیامده است.

دریافت قیمت

استفاده از ماده ای جدید در آسفالتها برای کم کردن سروصدای جاده | Euronews

23 فوریه 2015 ... سر و صدای زیاد ترافیک کنار جاده ها ارتباط چندانی به احتراق موتور ماشینها ... خرد شده مخلوط می شود تا ماده ای کشسان و متخلخل برای پوشش سطح جاده ها ساخته شود.» ... مشخص شده است که در زمستان این ماده حاوی لاستیک می تواند از آسفالت...

دریافت قیمت

بررسی تاثیر سر و صدا بر میزان خطا و سرعت انجام کار با استفاده از ...

ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ در ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﮐﯿﻔﯿﺖ آن، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﺮ. وﺻﺪا ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﺧﻄﺎ، ﺳﺮﻋﺖ ... ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮاز ﻓﺸﺎر ﺻﺪا، ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر و ﺧﻄﺎي ﻓﺮد اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ و در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺻﺪاي ﮐﻤﺘﺮ از. 85. دﺳﯽ ﺑﻞ، ... ﺻﺪاﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪ ﻣﺠـﺎز ﻫﻤـﺮاه ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﺑـﺎ آﻧﮑـﻪ. اﻧﺴﺎن ..... اﺳﺖ، ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﺮد ﻫﻢ ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﺳﺖ. 27[. ] ... ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ، ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت، ﻣﺤﯿﻂ ﻫـﺎي. آﻣﻮزﺷﯽ و .

دریافت قیمت

بررسی تاثیر سر و صدا بر میزان خطا و سرعت انجام کار با استفاده از ...

ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ در ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﮐﯿﻔﯿﺖ آن، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﺮ. وﺻﺪا ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﺧﻄﺎ، ﺳﺮﻋﺖ ... ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮاز ﻓﺸﺎر ﺻﺪا، ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر و ﺧﻄﺎي ﻓﺮد اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ و در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺻﺪاي ﮐﻤﺘﺮ از. 85. دﺳﯽ ﺑﻞ، ... ﺻﺪاﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪ ﻣﺠـﺎز ﻫﻤـﺮاه ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﺑـﺎ آﻧﮑـﻪ. اﻧﺴﺎن ..... اﺳﺖ، ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﺮد ﻫﻢ ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﺳﺖ. 27[. ] ... ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ، ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت، ﻣﺤﯿﻂ ﻫـﺎي. آﻣﻮزﺷﯽ و .

دریافت قیمت

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻃﺮح، اﺟﺮا و ﻧﮕﻬﺪاري آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ

27 ژوئن 2015 ... ﺿﻮاﺑﻂ ﻓﻨﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﺮح، اﺟﺮا و ﻧﮕﻬﺪاري آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ در دو ﺟﻠﺪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ...... داده و دﻳﺪ در ﺳﻄﺢ ﺟﺎده ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻲ. ﻳﺎﺑﺪ . -. ﻛﺎﻫﺶ. ﺳﺮ و ﺻﺪا. ﺑﻪ. ﻃﻮر. ﻣﺘﻮﺳﻂ،. ﻣﻴﺰان. ﺳﺮ و ﺻﺪاي .... ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﻨﮕﻲ درﺷﺖ ﺑﺎﻳﺪ از ﺷﻜﺴﺘﻦ و ﺧﺮد ﻛﺮدن ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻛﻮﻫﻲ ﻳﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﻨﮕﻲ ﺧﺮد ﺷﺪه ﻳﺎ ... در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺪار ﻗﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﻣﻌﻤﻮل، ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺎري ﺷﺪن ﻗﻴﺮ ﻣﻲ ...... در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺨﻠﻮط آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ در ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ.

دریافت قیمت

استفاده از ماده ای جدید در آسفالتها برای کم کردن سروصدای جاده | Euronews

23 فوریه 2015 ... سر و صدای زیاد ترافیک کنار جاده ها ارتباط چندانی به احتراق موتور ماشینها ... خرد شده مخلوط می شود تا ماده ای کشسان و متخلخل برای پوشش سطح جاده ها ساخته شود.» ... مشخص شده است که در زمستان این ماده حاوی لاستیک می تواند از آسفالت...

دریافت قیمت

ضوابط شهرداری واستانداردهای طراحی ساختمان - نسخه‌ی قابل چاپ ...

8 آگوست 2011 ... حداقل سطح اشغال 25% حداکثر سطح اشغال خالص 45% بدون 20% مساحت راه پله قطعه .... 4- حداکثر سطح اشغال مجاز در همکف معادل 35% سطح کل زمین می باشد. ..... سقف كاذب در مقابل گرما ، سرما ، رطوبت و صدا عایق خوبی به حساب می آید. ... در ساختمان فونداسیونهای سنگی پر كردن سنگهای شكسته را میان ملات اصطلاحا پر كردن...

دریافت قیمت

اﯾﺮان ﻫﺎی راه ﻧﺎﻣﻪ روﺳﺎزی آﺳﻔﺎﻟﺘﯽ آﯾﯿﻦ

آﻣﺎده ﮐﺮدن ﺳﻄﺢ راه. 74. 6-10-. ﭘﺨﺶ ﻗﯿﺮ. 74. 6-11-. ﮐﻨﺘﺮل وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ. 75. ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ. -. آﺳﻔﺎﻟﺖ .... ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎر ﭼﺮخ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮزﯾﻊ و ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪه ﺗﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺷﺪت ﺗﻨﺶ در ﺳﻄﺢ ﺑﺴﺘﺮ روﺳﺎزی ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ...... وﺳﯿﻠﻪ ﯾﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺧﺎک ﺑﺎ آﻫﮏ و آب آﻣﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه ...... ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﯿﺰان ﺳﺮ. و ﺻﺪای ﺗﻮﻟ. ﯿﺪ ﺷﺪه در آﺳﻔﺎﻟﺖ ﮔﺮم ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اﺳﺖ . W. روﯾﻪ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ در ﺣﺎﻟﺖ...

دریافت قیمت

راهنمای چگونگی کنترل صدا باتوجه به نوع صنعت

سابقه7: خرد کن ضایعات پالستیكی )مشكل سروصدا اداره ایمنی و سالمت شغلی(. ) ... پیشنهادات خود ما را در ارتقاء سطح علمي و نزديكتر كردن هر چه بیشتر محتواي اين رهنمودها ... در خص وص انتق ال صدا به بیرون از مناطق پر س روصدای كارخانه چطور؟ ... مختلفی از صدا را به عنوان حد مجاز صدا در محیط صنعتی در طول روز و ش ب ارائه كند(...

دریافت قیمت

ﻧﻘﻞ ﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﮔﺰﯾﺪه ﺗﺎزه - سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای

ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد آﻣﺪ و ﺷﺪ در ﺳﻄﺢ ﺟﺎده ﻫﺎ و ﺧﺮاﺑﯽ ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از آن، ﻧﮕﻬﺪاری راه ﻫﺎ را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ... ﺗﻼش ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﯿﺮ ﭘﻠﯿﻤﺮی، ﺟﻬﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺧﺎﺻﯿﺖ ارﺗﺠﺎﻋﯽ آﺳﻔﺎﻟﺖ در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ..... G, (1990) "Sound Absorbation and Winter Performance of .... ﻪ ﻫﺎی ﺧﺮد ﺷﺪه و ﺑﺎزﯾﺎﻓـﺖ ﺷـﺪه ﺑـﻪ اﻧـﺪازه ﺣـﺪاﮐﺜﺮ. 5 ... آﻣﯿﺰ ﺧﻮد را در آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺳﺎزی وﻟﻮو در ﺳﻮﺋﺪ ﻧﺸﺎن داد ... ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺠﺎز.

دریافت قیمت

آلودگی صوتی و

3- حداکثر مجازقرارگیری در معرض سروصدا، ۸۵ دسی بل و ۸ ساعت در روز میباشد ... حفاظت نشده زمان درمعرض قرار گیری مجاز، با هر ۵ دسی بل افزایش سطح سر و صدای متوسط (۸۵ دسی بل)، به ... نکته: قراردادن پنبه در گوش تنها ۵-۷ دسی بل از شدت سر و صدا میکاهد ... گوش کردن به موسیقی راک برای برخی مفرح و برای برخی افراد آزاردهنده است.

دریافت قیمت

راهنمای چگونگی کنترل صدا باتوجه به نوع صنعت

سابقه7: خرد کن ضایعات پالستیكی )مشكل سروصدا اداره ایمنی و سالمت شغلی(. ) ... پیشنهادات خود ما را در ارتقاء سطح علمي و نزديكتر كردن هر چه بیشتر محتواي اين رهنمودها ... در خص وص انتق ال صدا به بیرون از مناطق پر س روصدای كارخانه چطور؟ ... مختلفی از صدا را به عنوان حد مجاز صدا در محیط صنعتی در طول روز و ش ب ارائه كند(...

دریافت قیمت

اﯾﺮان ﻫﺎی راه ﻧﺎﻣﻪ روﺳﺎزی آﺳﻔﺎﻟﺘﯽ آﯾﯿﻦ

آﻣﺎده ﮐﺮدن ﺳﻄﺢ راه. 74. 6-10-. ﭘﺨﺶ ﻗﯿﺮ. 74. 6-11-. ﮐﻨﺘﺮل وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ. 75. ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ. -. آﺳﻔﺎﻟﺖ .... ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎر ﭼﺮخ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮزﯾﻊ و ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪه ﺗﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺷﺪت ﺗﻨﺶ در ﺳﻄﺢ ﺑﺴﺘﺮ روﺳﺎزی ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ...... وﺳﯿﻠﻪ ﯾﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺧﺎک ﺑﺎ آﻫﮏ و آب آﻣﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه ...... ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﯿﺰان ﺳﺮ. و ﺻﺪای ﺗﻮﻟ. ﯿﺪ ﺷﺪه در آﺳﻔﺎﻟﺖ ﮔﺮم ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اﺳﺖ . W. روﯾﻪ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ در ﺣﺎﻟﺖ...

دریافت قیمت

آسفالت | fgpco - فناور گستر پیمان

پاسخ چیزی حدود ۷ کیلوگرم قیر در هر متر مربع آسفالت به ضخامت ۶ سانت ... مقدار بازیافت آسفالت و استفاده مجدد از آن در سطح جاده در کشورهای مختلف متفاوت است ..... این ماده سر و صدا را کم می کند، قابل اطمینان است و محیط زیست را هم آلوده نمی کند. ... این مصالح برداشت شده یا در کارخانه آسفالت یا در محل ابتدا خرد و بعد دانه بندی می‌شوند.

دریافت قیمت

عایق های الاستومری سرد و گرم و مقایسه آن با دیگر عایق ها

24 سپتامبر 2016 ... شيوه تاسیسات : بهينه کردن سیستم‌ و جهيزات حرارتي، برودتي و ... در فاصله کمتر از 25 میلی متر حباب های لامپ و سر پیچ آن ها؛ عایق کاری ... محیط زندگی و کاهش سروصدا و اتلاف انرژی در کارخانه ها، خیابان ها و ساختمان ها، ...... 4- برای گوش حفاظت نشده زمان درمعرض قرار گیری مجاز، با هر ۵ دسی بل افزایش سطح سر و صدای...

دریافت قیمت

محدوده صدای خطرناک برای گوش انسان - علم فردا

18 ا کتبر 2015 ... محدوده مجاز شدت صدا برای گوش انسان بین 0 تا 85 دسیبل هست و هر چی از 85 ... مثلا اگه با 8 ساعت کار کردن در صدای 85 دسیبل گوش آسیب می بینه...

دریافت قیمت

آلودگی صوتی و

3- حداکثر مجازقرارگیری در معرض سروصدا، ۸۵ دسی بل و ۸ ساعت در روز میباشد ... حفاظت نشده زمان درمعرض قرار گیری مجاز، با هر ۵ دسی بل افزایش سطح سر و صدای متوسط (۸۵ دسی بل)، به ... نکته: قراردادن پنبه در گوش تنها ۵-۷ دسی بل از شدت سر و صدا میکاهد ... گوش کردن به موسیقی راک برای برخی مفرح و برای برخی افراد آزاردهنده است.

دریافت قیمت

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻃﺮح، اﺟﺮا و ﻧﮕﻬﺪاري آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ

27 ژوئن 2015 ... ﺿﻮاﺑﻂ ﻓﻨﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﺮح، اﺟﺮا و ﻧﮕﻬﺪاري آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ در دو ﺟﻠﺪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ...... داده و دﻳﺪ در ﺳﻄﺢ ﺟﺎده ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻲ. ﻳﺎﺑﺪ . -. ﻛﺎﻫﺶ. ﺳﺮ و ﺻﺪا. ﺑﻪ. ﻃﻮر. ﻣﺘﻮﺳﻂ،. ﻣﻴﺰان. ﺳﺮ و ﺻﺪاي .... ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﻨﮕﻲ درﺷﺖ ﺑﺎﻳﺪ از ﺷﻜﺴﺘﻦ و ﺧﺮد ﻛﺮدن ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻛﻮﻫﻲ ﻳﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﻨﮕﻲ ﺧﺮد ﺷﺪه ﻳﺎ ... در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺪار ﻗﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﻣﻌﻤﻮل، ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺎري ﺷﺪن ﻗﻴﺮ ﻣﻲ ...... در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺨﻠﻮط آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ در ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ.

دریافت قیمت

ﻧﻘﻞ ﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﮔﺰﯾﺪه ﺗﺎزه - سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای

ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد آﻣﺪ و ﺷﺪ در ﺳﻄﺢ ﺟﺎده ﻫﺎ و ﺧﺮاﺑﯽ ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از آن، ﻧﮕﻬﺪاری راه ﻫﺎ را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ... ﺗﻼش ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﯿﺮ ﭘﻠﯿﻤﺮی، ﺟﻬﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺧﺎﺻﯿﺖ ارﺗﺠﺎﻋﯽ آﺳﻔﺎﻟﺖ در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ..... G, (1990) "Sound Absorbation and Winter Performance of .... ﻪ ﻫﺎی ﺧﺮد ﺷﺪه و ﺑﺎزﯾﺎﻓـﺖ ﺷـﺪه ﺑـﻪ اﻧـﺪازه ﺣـﺪاﮐﺜﺮ. 5 ... آﻣﯿﺰ ﺧﻮد را در آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺳﺎزی وﻟﻮو در ﺳﻮﺋﺪ ﻧﺸﺎن داد ... ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺠﺎز.

دریافت قیمت