جایگزین شن و ماسه بتن خرد شده در قالب پی دی اف

اصل مقاله (931 K) - فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست

طورکلی استفاده از پسماند در تولید بتن سبب کاهش مقاومت فشاري نمونه. ها می. شود. ... پسماند بجاي بخش ماسه بتن ... پی. داشته، تولید. حجم. انبوهی. از. زباله. ها. را. در. این. شهرها. نیز. به. دنبال داشته ... شده و. سایر آن. ها سوزانده شده یا در خاکچال. ها دفن می. گردند. فقدان. عمومی. کنترل. هاي .... درشت دانه )شن( و مصالح سنگی ریزدانه )ماسه( است.

دریافت قیمت

بررسی خصوصیات مکانیکی ترکیبات مختلف از آسفالت و بتن ...

مختلفی از خرده بتن و آسفالت بازيافتی که با سيمان تثبيت شده و با الياف فوالدی مسلح شده اند مورد مطالعه قرار گرفته است. .... آجر، ماسه و سیمان را روی مصالح بتنی بازیافت شده مورد ارزیابی ... با جایگزینی مصالح بتنی بازیافت شده با آجر رسی خرد شده CBR .... تثبیت شده با مقادیر مختلفی از رطوبت در5 الیه در قالب ریخته شده.

دریافت قیمت

ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﻬﻢ ﻣﺒﺤﺚ دﻓﺘﺮ ﺗﺪوﯾﻦ و ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﻘﺮرا

9 نوامبر 2010 ... ١٧. -. ﺿﻮاﺑﻂ وﻳﮋﻩ ﺑﺮاي دال. هﺎ و ﭘﻲ. هﺎ. -٩. ١٢. -. ١٨. -. ﺿﻮاﺑﻂ وﻳﮋﻩ ﺑﺮاي اﺗﺼﺎﻻت ﻗﺎﺑﻬﺎ. -٩. ١٣ .... ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺑﺘﻦ در ﺳﻨﻴﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﯾﺎ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷـﺪﻩ ﺑـﺮاﯼ اﺟـﺮا، ﮐـﻪ ﻃﺮاﺣـﯽ ﺑﺮاﺳـﺎس ﺁﻧﻬـﺎ اﻧﺠـﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺘـﻪ. اﺳﺖ . ث. -. ﻓﺮض .... ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺎﻟﺐ. ﺑﻨﺪﯼ، و ﺁرﻣﺎﺗﻮرﮔﺬارﯼ، ﺑﺘﻦ رﯾﺰﯼ و ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮدارﯼ . پ. -. ﺳﺎﻋﺖ ﺳﺎﺧﺖ و رﯾﺨﺘﻦ ﺑﺘﻦ ...... ﺗﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ ﺳﺒﮏ را ﺑﺎ ﻣﺎﺳﻪ ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻧﻤﻮد . وﯾﮋﮔﯽ.

دریافت قیمت

ﻫـﺎﯾﯽ ﻟﺮﺯﺵ ﻣﺠﺪﺩ ﺑﺮﺍی ﺑﺘﻦ . ﻣﺠﺎوﺭ و ﻧﻮﻉ ﺳﯿﻤﺎﻥ و ﺑﺘﻦ ﺑﺴ

1 فوریه 2013 ... ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺣﺮﮐﺖ ﺷﻤﺸﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﻑ ﺟﻠﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃﯽ ﺷﺪﻩ ﺑﺴﯿﺎﺭﮐﻮﺗﺎﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺗـﺎ ﺷﻤـﺸﻪ ﺳـﺒﺐ. ﺁﺳﯿﺐ .... ﺧﻮﺭﺩ . ﺑﺮﺍی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺍﺯ ﺑﺮوﺯ ﺗﺮﮐﻬﺎ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺑﺘﻦ، ﺩﺭﺯﻫﺎی ﺍﻧﻘﺒﺎﺽ ﺗﻌﺒﯿﻪ. ﻣﯽ. ﺷﻮﺩ ..... ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﺭﯾﺨﺘﻦ ﺑﺘﻦ ﺷﻞ ﺩﺭ ﭘﺸﺖ ﻗﺎﻟـﺐ ﻣﻮﻗـﺖ و ﻟﺮﺯﺍﻧـﺪﻥ ﻃـﻮﻻﻧﯽ ﺑـﺘﻦ ﻣﺠـﺎوﺭ ﺁﻥ ...... ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮔﺮﺩﺩ، ﺩﻣﺎی ﺑﺘﻦ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺫوﺏ ﺷﺪﻥ ... ﺁﺏ ﮐﻞ ﺑﺘﻦ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺁﺏ ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﺁﺏ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺷﻦ وﻣﺎﺳﻪ ﻣﺼﺮﻓﯽ. ﺍﺳﺖ.

دریافت قیمت

اصل مقاله - نشریه مهندسی سازه و ساخت

11 فوریه 2017 ... همچنین جایگزینی ماسه بازیافتی تا میزان. 30. درصد، کاهش ... برخوردار است. همچنین. بتن. تقویت شده با. یال. اف. پس. از. شکسته. شدن،. خرد. ازو. هم .... پی. امدهای. منفی. نخاله. های. ساختمانی. هستند ]. [.3. طبق. مطالعات. انجام. شده،. ضایعات ... میزان. استفاده. از. این. الیاف،. کارایی و. امکان. قالب. ریزی. بتن. کاهش. می. یابد ] .[9.

دریافت قیمت

عملکرد بتن الیافی سازگار با محیط زیست در ... - مهندسی عمران مدرس

توان بعد از جداسازی خرد،. و بعد از سرند کردن ... عنوان سنگدانه. در بتن. ضمن کاهش آلودگی. محیط. زیست باعث. حفظ معادن طویعی شن و ماسه نیز. می ... بسته به نسوت آب سیمان اختال ، درصد جایگزینی سدنگدانه .... ط. ویعی و بازیافتی استفاده. شده است. پس. از ساخت بتن. و عمل. آوری بعد از. 28. روز، آزمون .... روز پس از ساخت، قالب. برداری شده...

دریافت قیمت

استاندارد ملی ایران - سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

شوند، که بر اساس مفاد نوشته شده در استاندارد ملی شماره ۵ تدوین و در کمیته ملی استاندارد مربوط که .... این استاندارد جایگزین استاندارد ملی ایران شماره ۶۰۴۴: سال ۱۳۸۱ است. ... قالب بتن، متراکم کردن، پرداختکاری، عمل آوردن، محافظت و نگهداری بتن پس از تحویل به خریدار را، .... ها متفاوت هستند، مانند نواحی پر ماسه یا پر شن برداشته شوند.

دریافت قیمت

بتن - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

بتنی که تازه درست شده باشد شکل آن به صورت خمیری می‌باشد و بعد از این‌که در قالب ریخته شود، شکل قالب مشخص شده را به خود گرفته و بعد از مدت مشخصی، سفت شده و مقاومت ... ۸ مواد جایگزین سیمان ... حد مقاومت زمانی است که نمونه خرد و ازهم‌گسیخته شود. ..... که در ساخت آن یا به جای شن و ماسه سیلیسی، از دانه‌های متخلخل، مانند پومیس (سنگ...

دریافت قیمت

سند جامع چشم‌انداز بتن 1404

ﺳﻨﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﭼﺸﻢ. اﻧﺪاز ﺑﺘﻦ. 1404. (. ﮔﺎﻣﻲ ﺑﺴﻮي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار در ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز. ) دي. ﻣﺎه. 1392 .... ﺑﻌﻨﻮان درﺻﺪي، ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺳﻴﻤﺎن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺘﻦ ﺷﻮد .... ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ رﺷﺪ ارﺗﻘﺎي ﻛﻴﻔﻲ ﺑﺘﻦ ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﻛﺸﻮر ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻳﻚ ﻋﺰم ﺟﺪي در ﺳﻄﺢ ﺧﺮد و ﻛﻼن ﻣـﻲ ... و در ﭘﻲ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗ ..... ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﺼﺎﻟﺢ اﺻﻠﻲ در ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز، ارﺗﻘﺎء ﻛﻴﻔﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ...

دریافت قیمت

ود خ و مقاومت بتن کارايی تأثير استفاده از زئوليت، ميکروسيليس و ...

شده است. این نوع بتن بسیار روان. بوده و می. تواند با حفظ حالت همگنی قالب. های با شکل ... جایگزینی بخشی از سیمان با مواد افزودنی صنعتی و. همچنین مواد .... میکروسیلیس. متاکائولن. سیمان. آب. شن. ماسه. ریزدانه. زئولیت. میکروسیلیس. متاکائولن ..... خورد. ناشی از مصرف بیشتر فوق. روان. کننده به دلیل افزایش لزجت. بتن. های حاوی مواد...

دریافت قیمت

سند جامع چشم‌انداز بتن 1404

ﺳﻨﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﭼﺸﻢ. اﻧﺪاز ﺑﺘﻦ. 1404. (. ﮔﺎﻣﻲ ﺑﺴﻮي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار در ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز. ) دي. ﻣﺎه. 1392 .... ﺑﻌﻨﻮان درﺻﺪي، ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺳﻴﻤﺎن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺘﻦ ﺷﻮد .... ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ رﺷﺪ ارﺗﻘﺎي ﻛﻴﻔﻲ ﺑﺘﻦ ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﻛﺸﻮر ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻳﻚ ﻋﺰم ﺟﺪي در ﺳﻄﺢ ﺧﺮد و ﻛﻼن ﻣـﻲ ... و در ﭘﻲ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗ ..... ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﺼﺎﻟﺢ اﺻﻠﻲ در ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز، ارﺗﻘﺎء ﻛﻴﻔﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ...

دریافت قیمت

مصالح سنگی )درشت دانه و ریزدانه(: . ) ماسه و شن ( سنگى مصالح شود مي ...

بتن. تاثير. مي. گذارد . مرز اندازه شن و ماسه ، الک استاندارد نمره. 4. ، است كه اندازه بعد آن. 3. 16 .... اصوال دانه ها در مقابل گرم و سرد شدن هاي متوالي هوا زده شده و خورد مي شوند بخصوص اگر دانه ها در معرض تر و. خشک ..... قالب را به مواد ديرگيركننده آغشته مي كنند كه البته اين كار از نظر اجرايي با مشكالتي همراه است ..... جايگزين كردن حداقل. 15. %.

دریافت قیمت

بسم الله الرحمن الرحیم - تحقیقات بتن

مگاپاسکال استفاده شده است و سپس تاثیر درصدهای مختلف این جایگزینی بر خواص مقاومت ... و بهترین درصد جایگزینی سیمان مصرفی با پودر زباله زغال سنگ جیگ و فلوتاسیون ، ... شده. و. پس از. خرد. شدن. توسط. دستگاهای. مخصوص ،. سرند. می. شوند. زغال سنگ .... خصوصیات مصالح سنگی ریز )ماسه( و درشت )شن( ... نمونه مکعبی در قالب.

دریافت قیمت

بررسی آزمایشگاهی خواص مکانیکی بتن سبک وخوردگی میلگرد آن جهت ...

11 مارس 2015 ... ﺑﺘﻦ. ﻫﺎي ﻧﯿﻤﻪ ﺳﺒﮑﺪاﻧﻪ ﺳﺎزه. اي ﺑﺎ ﻋﯿﺎر زﯾﺎد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازﻟﯿﮑﺎ، ﻣﺎﺳﻪ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ، ژل ﻣﯿﮑﺮوﺳﯿﻠﯿﺲ. (ﺗﺮﮐﯿﺐ ... ﻣﯿﻠﮕﺮدﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺧﻮردﮔﯽ ﻣﯿﻠﮕﺮد، ﺑﯿﻦ ﺑﺘﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻟﯿﮑﺎ و ﺑﺘﻦ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ... ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺨﺸﯽ از .... از ﻧﺴﺒﺖ آب ﺑﻪ ﺳﯿﻤﺎن در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺎرآﯾﯽ و ﻗﺎﻟﺐ ﮔﯿـﺮي ﺑـﺘﻦ. اﺳﺖ. .... ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ ( ﺷﻦ، ﻟﯿﮑﺎ و ﻣﺎﺳﻪ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ) در ﻃﺮح اﺧﺘﻼط ..... ﺑﻮدن ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺘﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﻠﺮ و دي اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ اﺳﺖ.

دریافت قیمت

ﻫـﺎﯾﯽ ﻟﺮﺯﺵ ﻣﺠﺪﺩ ﺑﺮﺍی ﺑﺘﻦ . ﻣﺠﺎوﺭ و ﻧﻮﻉ ﺳﯿﻤﺎﻥ و ﺑﺘﻦ ﺑﺴ

1 فوریه 2013 ... ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺣﺮﮐﺖ ﺷﻤﺸﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﻑ ﺟﻠﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃﯽ ﺷﺪﻩ ﺑﺴﯿﺎﺭﮐﻮﺗﺎﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺗـﺎ ﺷﻤـﺸﻪ ﺳـﺒﺐ. ﺁﺳﯿﺐ .... ﺧﻮﺭﺩ . ﺑﺮﺍی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺍﺯ ﺑﺮوﺯ ﺗﺮﮐﻬﺎ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺑﺘﻦ، ﺩﺭﺯﻫﺎی ﺍﻧﻘﺒﺎﺽ ﺗﻌﺒﯿﻪ. ﻣﯽ. ﺷﻮﺩ ..... ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﺭﯾﺨﺘﻦ ﺑﺘﻦ ﺷﻞ ﺩﺭ ﭘﺸﺖ ﻗﺎﻟـﺐ ﻣﻮﻗـﺖ و ﻟﺮﺯﺍﻧـﺪﻥ ﻃـﻮﻻﻧﯽ ﺑـﺘﻦ ﻣﺠـﺎوﺭ ﺁﻥ ...... ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮔﺮﺩﺩ، ﺩﻣﺎی ﺑﺘﻦ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺫوﺏ ﺷﺪﻥ ... ﺁﺏ ﮐﻞ ﺑﺘﻦ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺁﺏ ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﺁﺏ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺷﻦ وﻣﺎﺳﻪ ﻣﺼﺮﻓﯽ. ﺍﺳﺖ.

دریافت قیمت

ﯽ ﺣﺠﯿﻢ ﺑﺘﻨ ﻫﺎی ﺳﺎزه ﻧﺎﻣﻪ آﯾﯿﻦ - دانشگاه بین المللی امام خمینی

در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﻣﺘﻦ اﺻﻼح ﺷﺪه را ﺑﺮای ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ... ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺘﻦ ﺍﯾﺮﺍﻥ و ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎ و ﻣﻮﺳـﺴﺎﺕ ﺍﺭﺳـﺎﻝ ﮔﺮﺩﯾـﺪ . ﻧﻈﺮﯾـﺎﺕ. ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺷﺪﻩ. ﺩﺭ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻣﺠﺪﺩ ..... ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺳﻄﻮﺡ، ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﺩﺍﺭی و ﺗﻌﻤﯿﺮﺍﺕ ..... ﺷﻦ. ) و. ( ﺭﯾﺰ. ﻣﺎﺳﻪ. ) ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی. ﻣﯽ. ﺷﻮﻧﺪ . ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی. ﺳﻨﮕﺪﺍﻧﻪ. ﻫﺎ. ی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺩﺭ ﺑﺘﻦ ﺣﺠ. ﯿ. ﻢ ﺑﺎ ..... ﺪﯾ . ﺏ. -. ﺍﻧﻮﺍﻉ. ﺳﯿﻤﺎﻥ. ﻫﺎ. ی ﭘﺮﺗﻠﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻄﻮﺭ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺩﺭ ﺑﺘﻦ ﺭﯾﺰی ﻫﺎی ﺣﺠﯿﻢ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻼ.

دریافت قیمت

اصل مقاله - نشریه مهندسی سازه و ساخت

11 فوریه 2017 ... همچنین جایگزینی ماسه بازیافتی تا میزان. 30. درصد، کاهش ... برخوردار است. همچنین. بتن. تقویت شده با. یال. اف. پس. از. شکسته. شدن،. خرد. ازو. هم .... پی. امدهای. منفی. نخاله. های. ساختمانی. هستند ]. [.3. طبق. مطالعات. انجام. شده،. ضایعات ... میزان. استفاده. از. این. الیاف،. کارایی و. امکان. قالب. ریزی. بتن. کاهش. می. یابد ] .[9.

دریافت قیمت

بسم الله الرحمن الرحیم - تحقیقات بتن

مگاپاسکال استفاده شده است و سپس تاثیر درصدهای مختلف این جایگزینی بر خواص مقاومت ... و بهترین درصد جایگزینی سیمان مصرفی با پودر زباله زغال سنگ جیگ و فلوتاسیون ، ... شده. و. پس از. خرد. شدن. توسط. دستگاهای. مخصوص ،. سرند. می. شوند. زغال سنگ .... خصوصیات مصالح سنگی ریز )ماسه( و درشت )شن( ... نمونه مکعبی در قالب.

دریافت قیمت

ﻧﻜﺎﺗﻲ در اﺟﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي ﺑﺘﻨﻲ

واژه ﺷﺎﻟﻮده ﻣﻨﻔﺮد ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ واژه ﭘﻲ ﺗﻜﻲ ﻳﺎ ﭘﺎﺷﻨﻪ ﺗﻜﻲ ،ﺷﺎﻟﻮده ﻧﻮاري ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﭘﺎﺷﻨﻪ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ و ﺷﺎﻟﻮده ﮔـﺴﺘﺮده. ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ رادﻳﻪ .... ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﮔﻮدﺑﺮداري ﺷﺪه را ﺑﺎ ﻣﻼت ﻣﺎﺳﻪ ﺳﻴﻤﺎن اﻧﺪود ﻛﺮد و ﻳﺎ ﺑﺎ ورق ﻛﻠﻔﺘﻲ از ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷـﺮاﻳﻂ. ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ .... ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ را ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي اﻧﺒﺎر ﻛﺮد ﻛﻪ ﻣﻮاد ﺧﺎرﺟﻲ و زﻳﺎن آور آﻧﻬﺎ را آﻟﻮده ﻧﻜﻨﺪ ... ﮔﻴﺮد ﻳﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎ را زودﺗﺮ ﺑﺮدارﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻳﺎ ﺑﻬﻨﮕﺎم ﺑﺘﻦ رﻳﺰي در ﻫـﻮاي ﺳـﺮد ﺑـﻪ ﻣـﺼﺮف ﻣـﻲ.

دریافت قیمت

بررسی خصوصیات مکانیکی ترکیبات مختلف از آسفالت و بتن ...

مختلفی از خرده بتن و آسفالت بازيافتی که با سيمان تثبيت شده و با الياف فوالدی مسلح شده اند مورد مطالعه قرار گرفته است. .... آجر، ماسه و سیمان را روی مصالح بتنی بازیافت شده مورد ارزیابی ... با جایگزینی مصالح بتنی بازیافت شده با آجر رسی خرد شده CBR .... تثبیت شده با مقادیر مختلفی از رطوبت در5 الیه در قالب ریخته شده.

دریافت قیمت

ود خ و مقاومت بتن کارايی تأثير استفاده از زئوليت، ميکروسيليس و ...

شده است. این نوع بتن بسیار روان. بوده و می. تواند با حفظ حالت همگنی قالب. های با شکل ... جایگزینی بخشی از سیمان با مواد افزودنی صنعتی و. همچنین مواد .... میکروسیلیس. متاکائولن. سیمان. آب. شن. ماسه. ریزدانه. زئولیت. میکروسیلیس. متاکائولن ..... خورد. ناشی از مصرف بیشتر فوق. روان. کننده به دلیل افزایش لزجت. بتن. های حاوی مواد...

دریافت قیمت

بتن های و سنگدانه شه شی ساخت بتن مگر با استفاده از خرده سنجی امکان ...

عامل تعیین کننده اختلاف آنها، نوع و مقدار مصالح جایگزین شده با ماسه موجود در طرح اختلاط ... کلمات کلیدی: بتن مگر، بتن بازیافتی، سنگدانه، خرده شیشه، ماسه، محیط زیست. ... بتن تراز کف قالب بندی فنداسیون، بتنی سبک است (با سیمان کم، بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ ... بتن ضایعاتی حاصل از تخریب سازه ها را میتوان دوباره خرد کرد و به عنوان...

دریافت قیمت

بتن های و سنگدانه شه شی ساخت بتن مگر با استفاده از خرده سنجی امکان ...

عامل تعیین کننده اختلاف آنها، نوع و مقدار مصالح جایگزین شده با ماسه موجود در طرح اختلاط ... کلمات کلیدی: بتن مگر، بتن بازیافتی، سنگدانه، خرده شیشه، ماسه، محیط زیست. ... بتن تراز کف قالب بندی فنداسیون، بتنی سبک است (با سیمان کم، بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ ... بتن ضایعاتی حاصل از تخریب سازه ها را میتوان دوباره خرد کرد و به عنوان...

دریافت قیمت

اصل مقاله - مهندسی زیر ساخت های حمل و نقل

شده است و سعی شده که خصوصیات اصلی بتن شامل وزن مخصوص، مقاومت فشاری، مقاومت خمشی و ... با توجه به عدم نیاز به مسلح کردن و قالب بندی و .... لاستیکی جایگزین شن بیشتر از نمونه های با دانه های ... جایگزینی دانه های ماسه با دانه های لاستیک، حدود.

دریافت قیمت

ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎﻱ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺳﺎﺯﻩ - ICOPMAS

23 سپتامبر 2013 ... ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻣﺘﻦ ﺍﺻﻼﺡ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ . -4 .... ﭘﻲ. ﻫﺎ. ، ﻣﻮﺿﻮع. ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺷﻤﺎره. 634. ﺑﺨﺶ ﺷﺸﻢ. : ﻛﺎﻧﺎل. ﻫﺎي ﻧﺎوﺑﺮي و ﺣﻮﺿﭽﻪ. ﻫﺎ ...... ﺪﯾ. و. ﺳﻮﻟﻔﺎت. ﻣﺠﺎز. در. ﺑﺘﻦ. ﺑﻪ. ﻫﻨﮕﺎم. ﺳﺎﺧﺖ. ﺳﺎزه. ﻫﺎ. ي. ﯾدر. ﺎ. ﯾﯽ ...... ﺑﻨﺪي ﺷﻦ ﯾﺎ ﻣﺎﺳﻪ ﯾﺎ ﻫﺮ دو ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪ ..... درﺻﺪ وزن ﻣﻮاد ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺳﯿﻤﺎن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ .... اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻤﯿﺮي ﺑﻤﺎﻧ.

دریافت قیمت

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ راه

4 آگوست 2013 ... ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات درﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه را ﺑﺮرﺳـﻲ ﻛـﺮده و در ﺻـﻮرت ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ اﺻـﻼح در ﻣـﺘﻦ ﻧﺸـﺮﻳﻪ، ﺑـﺎ ..... ﺑﺎزرﺳﻲ ﭘﻲ. ﻛﻨﻲ. 45. ﺑﺘﻦ و ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ. 47. 4-1. ﻛﻠﻴﺎت. 49. 4-2. ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﺘﻦ. 49. 4-2-1. ﺳﻴﻤﺎن ...... ﺑﺎرﻫﺎي وارد ﺑﺮ ﻗﺎﻟﺐ ...... ﺩﻥ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﺯ ﻗﺒﯿﻞ ﺳﻨﮓ، ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ و ﻏﯿﺮﻩ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺑﺮﺵ ...... ﺩی ﺍﺧﺘﻼﻁ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺸﺎﺭی ﻣﺘﻮﺳﻄﯽ ﺣﺪﺍﻗﻞ ...... ﺧﻨﮏ ﮐﺮﺩﻥ ﺁﺏ ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﯾﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﺎ ﯾﺦ ﺧﺮﺩ ﺷﺪﻩ ﯾﺎ ﯾﺦ ﭘﻮﻟﮑﯽ.

دریافت قیمت

پرسش و پاسخ - انجمن بتن ایران

ﺷﺪه ﻗﺒﻞ از رﻳﺨﺘﻦ در ﻗﻄﻌﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ و ﺑﺎ روش ﺧﺎص ﻗﺎﻟﺐ. ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﺷﻮد و در ... ﻛﺮﻣﻮ ﻳﺎ ﺷﻦ ﻧﻤﺎ ﺷﺪه، ذرات درﺷﺖ داﻧﻪ (ﺷﻦ) در ﻛﻨﺎر ﻫﻢ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻓﻀﺎي ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻼت و ﺷﻴﺮه ﻛـﺎﻓﻲ. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، در...

دریافت قیمت

راﻫﻨﻤﺎي اﺟﺮاي ﺑﺘﻦ وﯾﮋه ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ - وزارت نفت

در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﻣﺘﻦ اﺻﻼح ﺷﺪه را ﺑﺮاي ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎ. ﯿﺪﺋ .... رﺑﻨﺪي ، ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻨﺪي ، ﺑﺘﻦ رﯾﺰي ، ﻣﺴﺌﻮل آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه و ﻧﻈﺎﯾﺮ اﯾﻨﻬﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ. ﻣﯽ. ﻧﻤﺎﯾﺪ .... ﻗﺒﻮل ﯾﺎ رد ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺣﻤﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺎه از ﻗﺒﯿﻞ ﺷﻦ ، ﻣﺎﺳﻪ ، ﺳﯿﻤﺎن و ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ..... ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﻫﺮ ﻣﺎده اﻓ ...... ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺑﺘﻨﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺳﺎﺯﻩ ﻫﺎﻱ ﺑﺘﻨﻲ ، ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻨﮓ ﺷﻜﻦ ﺧﺮﺩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻟﻚ ﻛﺮﺩﻥ ...... ﭘﻲ ﻫﺎ، ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ ﻭﺗﻴﺮﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﻋﻮﺍﻣﻞ.

دریافت قیمت

جهت ی بتن غلتک هی عملکرد رو ی اجرا و بررس - مصالح و سازه های بتنی

9 مارس 2018 ... عملکرد رویه بتن غلتکی اجرا شده پس از حدود ۴۰ ماه بهره برداری، علل خرابی های ... کیفیت پایین تر ضرورت یافتن جایگزین مناسب تری برای رویه های ... اجرای شفته سیمانی و تفکر استفاده از آن در قالب بتن غلتکی در ..... از پسماندهای حاصل از شستشوی شن و ماسه که در حوضچه های ...... گسترش خرابی ها را در پی دارد.

دریافت قیمت

اصل مقاله (931 K) - فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست

طورکلی استفاده از پسماند در تولید بتن سبب کاهش مقاومت فشاري نمونه. ها می. شود. ... پسماند بجاي بخش ماسه بتن ... پی. داشته، تولید. حجم. انبوهی. از. زباله. ها. را. در. این. شهرها. نیز. به. دنبال داشته ... شده و. سایر آن. ها سوزانده شده یا در خاکچال. ها دفن می. گردند. فقدان. عمومی. کنترل. هاي .... درشت دانه )شن( و مصالح سنگی ریزدانه )ماسه( است.

دریافت قیمت

بررسی خصوصیات مکانیکی ترکیبات مختلف از آسفالت و بتن ...

مختلفی از خرده بتن و آسفالت بازيافتی که با سيمان تثبيت شده و با الياف فوالدی مسلح شده اند مورد مطالعه قرار گرفته است. .... آجر، ماسه و سیمان را روی مصالح بتنی بازیافت شده مورد ارزیابی ... با جایگزینی مصالح بتنی بازیافت شده با آجر رسی خرد شده CBR .... تثبیت شده با مقادیر مختلفی از رطوبت در5 الیه در قالب ریخته شده.

دریافت قیمت

ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﻬﻢ ﻣﺒﺤﺚ دﻓﺘﺮ ﺗﺪوﯾﻦ و ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﻘﺮرا

9 نوامبر 2010 ... ١٧. -. ﺿﻮاﺑﻂ وﻳﮋﻩ ﺑﺮاي دال. هﺎ و ﭘﻲ. هﺎ. -٩. ١٢. -. ١٨. -. ﺿﻮاﺑﻂ وﻳﮋﻩ ﺑﺮاي اﺗﺼﺎﻻت ﻗﺎﺑﻬﺎ. -٩. ١٣ .... ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺑﺘﻦ در ﺳﻨﻴﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﯾﺎ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷـﺪﻩ ﺑـﺮاﯼ اﺟـﺮا، ﮐـﻪ ﻃﺮاﺣـﯽ ﺑﺮاﺳـﺎس ﺁﻧﻬـﺎ اﻧﺠـﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺘـﻪ. اﺳﺖ . ث. -. ﻓﺮض .... ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺎﻟﺐ. ﺑﻨﺪﯼ، و ﺁرﻣﺎﺗﻮرﮔﺬارﯼ، ﺑﺘﻦ رﯾﺰﯼ و ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮدارﯼ . پ. -. ﺳﺎﻋﺖ ﺳﺎﺧﺖ و رﯾﺨﺘﻦ ﺑﺘﻦ ...... ﺗﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ ﺳﺒﮏ را ﺑﺎ ﻣﺎﺳﻪ ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻧﻤﻮد . وﯾﮋﮔﯽ.

دریافت قیمت

ﻫـﺎﯾﯽ ﻟﺮﺯﺵ ﻣﺠﺪﺩ ﺑﺮﺍی ﺑﺘﻦ . ﻣﺠﺎوﺭ و ﻧﻮﻉ ﺳﯿﻤﺎﻥ و ﺑﺘﻦ ﺑﺴ

1 فوریه 2013 ... ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺣﺮﮐﺖ ﺷﻤﺸﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﻑ ﺟﻠﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃﯽ ﺷﺪﻩ ﺑﺴﯿﺎﺭﮐﻮﺗﺎﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺗـﺎ ﺷﻤـﺸﻪ ﺳـﺒﺐ. ﺁﺳﯿﺐ .... ﺧﻮﺭﺩ . ﺑﺮﺍی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺍﺯ ﺑﺮوﺯ ﺗﺮﮐﻬﺎ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺑﺘﻦ، ﺩﺭﺯﻫﺎی ﺍﻧﻘﺒﺎﺽ ﺗﻌﺒﯿﻪ. ﻣﯽ. ﺷﻮﺩ ..... ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﺭﯾﺨﺘﻦ ﺑﺘﻦ ﺷﻞ ﺩﺭ ﭘﺸﺖ ﻗﺎﻟـﺐ ﻣﻮﻗـﺖ و ﻟﺮﺯﺍﻧـﺪﻥ ﻃـﻮﻻﻧﯽ ﺑـﺘﻦ ﻣﺠـﺎوﺭ ﺁﻥ ...... ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮔﺮﺩﺩ، ﺩﻣﺎی ﺑﺘﻦ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺫوﺏ ﺷﺪﻥ ... ﺁﺏ ﮐﻞ ﺑﺘﻦ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺁﺏ ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﺁﺏ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺷﻦ وﻣﺎﺳﻪ ﻣﺼﺮﻓﯽ. ﺍﺳﺖ.

دریافت قیمت

اصل مقاله - نشریه مهندسی سازه و ساخت

11 فوریه 2017 ... همچنین جایگزینی ماسه بازیافتی تا میزان. 30. درصد، کاهش ... برخوردار است. همچنین. بتن. تقویت شده با. یال. اف. پس. از. شکسته. شدن،. خرد. ازو. هم .... پی. امدهای. منفی. نخاله. های. ساختمانی. هستند ]. [.3. طبق. مطالعات. انجام. شده،. ضایعات ... میزان. استفاده. از. این. الیاف،. کارایی و. امکان. قالب. ریزی. بتن. کاهش. می. یابد ] .[9.

دریافت قیمت

عملکرد بتن الیافی سازگار با محیط زیست در ... - مهندسی عمران مدرس

توان بعد از جداسازی خرد،. و بعد از سرند کردن ... عنوان سنگدانه. در بتن. ضمن کاهش آلودگی. محیط. زیست باعث. حفظ معادن طویعی شن و ماسه نیز. می ... بسته به نسوت آب سیمان اختال ، درصد جایگزینی سدنگدانه .... ط. ویعی و بازیافتی استفاده. شده است. پس. از ساخت بتن. و عمل. آوری بعد از. 28. روز، آزمون .... روز پس از ساخت، قالب. برداری شده...

دریافت قیمت

استاندارد ملی ایران - سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

شوند، که بر اساس مفاد نوشته شده در استاندارد ملی شماره ۵ تدوین و در کمیته ملی استاندارد مربوط که .... این استاندارد جایگزین استاندارد ملی ایران شماره ۶۰۴۴: سال ۱۳۸۱ است. ... قالب بتن، متراکم کردن، پرداختکاری، عمل آوردن، محافظت و نگهداری بتن پس از تحویل به خریدار را، .... ها متفاوت هستند، مانند نواحی پر ماسه یا پر شن برداشته شوند.

دریافت قیمت

بتن - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

بتنی که تازه درست شده باشد شکل آن به صورت خمیری می‌باشد و بعد از این‌که در قالب ریخته شود، شکل قالب مشخص شده را به خود گرفته و بعد از مدت مشخصی، سفت شده و مقاومت ... ۸ مواد جایگزین سیمان ... حد مقاومت زمانی است که نمونه خرد و ازهم‌گسیخته شود. ..... که در ساخت آن یا به جای شن و ماسه سیلیسی، از دانه‌های متخلخل، مانند پومیس (سنگ...

دریافت قیمت

سند جامع چشم‌انداز بتن 1404

ﺳﻨﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﭼﺸﻢ. اﻧﺪاز ﺑﺘﻦ. 1404. (. ﮔﺎﻣﻲ ﺑﺴﻮي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار در ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز. ) دي. ﻣﺎه. 1392 .... ﺑﻌﻨﻮان درﺻﺪي، ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺳﻴﻤﺎن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺘﻦ ﺷﻮد .... ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ رﺷﺪ ارﺗﻘﺎي ﻛﻴﻔﻲ ﺑﺘﻦ ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﻛﺸﻮر ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻳﻚ ﻋﺰم ﺟﺪي در ﺳﻄﺢ ﺧﺮد و ﻛﻼن ﻣـﻲ ... و در ﭘﻲ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗ ..... ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﺼﺎﻟﺢ اﺻﻠﻲ در ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز، ارﺗﻘﺎء ﻛﻴﻔﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ...

دریافت قیمت

ود خ و مقاومت بتن کارايی تأثير استفاده از زئوليت، ميکروسيليس و ...

شده است. این نوع بتن بسیار روان. بوده و می. تواند با حفظ حالت همگنی قالب. های با شکل ... جایگزینی بخشی از سیمان با مواد افزودنی صنعتی و. همچنین مواد .... میکروسیلیس. متاکائولن. سیمان. آب. شن. ماسه. ریزدانه. زئولیت. میکروسیلیس. متاکائولن ..... خورد. ناشی از مصرف بیشتر فوق. روان. کننده به دلیل افزایش لزجت. بتن. های حاوی مواد...

دریافت قیمت

سند جامع چشم‌انداز بتن 1404

ﺳﻨﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﭼﺸﻢ. اﻧﺪاز ﺑﺘﻦ. 1404. (. ﮔﺎﻣﻲ ﺑﺴﻮي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار در ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز. ) دي. ﻣﺎه. 1392 .... ﺑﻌﻨﻮان درﺻﺪي، ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺳﻴﻤﺎن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺘﻦ ﺷﻮد .... ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ رﺷﺪ ارﺗﻘﺎي ﻛﻴﻔﻲ ﺑﺘﻦ ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﻛﺸﻮر ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻳﻚ ﻋﺰم ﺟﺪي در ﺳﻄﺢ ﺧﺮد و ﻛﻼن ﻣـﻲ ... و در ﭘﻲ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗ ..... ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﺼﺎﻟﺢ اﺻﻠﻲ در ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز، ارﺗﻘﺎء ﻛﻴﻔﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ...

دریافت قیمت

مصالح سنگی )درشت دانه و ریزدانه(: . ) ماسه و شن ( سنگى مصالح شود مي ...

بتن. تاثير. مي. گذارد . مرز اندازه شن و ماسه ، الک استاندارد نمره. 4. ، است كه اندازه بعد آن. 3. 16 .... اصوال دانه ها در مقابل گرم و سرد شدن هاي متوالي هوا زده شده و خورد مي شوند بخصوص اگر دانه ها در معرض تر و. خشک ..... قالب را به مواد ديرگيركننده آغشته مي كنند كه البته اين كار از نظر اجرايي با مشكالتي همراه است ..... جايگزين كردن حداقل. 15. %.

دریافت قیمت

بسم الله الرحمن الرحیم - تحقیقات بتن

مگاپاسکال استفاده شده است و سپس تاثیر درصدهای مختلف این جایگزینی بر خواص مقاومت ... و بهترین درصد جایگزینی سیمان مصرفی با پودر زباله زغال سنگ جیگ و فلوتاسیون ، ... شده. و. پس از. خرد. شدن. توسط. دستگاهای. مخصوص ،. سرند. می. شوند. زغال سنگ .... خصوصیات مصالح سنگی ریز )ماسه( و درشت )شن( ... نمونه مکعبی در قالب.

دریافت قیمت

بررسی آزمایشگاهی خواص مکانیکی بتن سبک وخوردگی میلگرد آن جهت ...

11 مارس 2015 ... ﺑﺘﻦ. ﻫﺎي ﻧﯿﻤﻪ ﺳﺒﮑﺪاﻧﻪ ﺳﺎزه. اي ﺑﺎ ﻋﯿﺎر زﯾﺎد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازﻟﯿﮑﺎ، ﻣﺎﺳﻪ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ، ژل ﻣﯿﮑﺮوﺳﯿﻠﯿﺲ. (ﺗﺮﮐﯿﺐ ... ﻣﯿﻠﮕﺮدﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺧﻮردﮔﯽ ﻣﯿﻠﮕﺮد، ﺑﯿﻦ ﺑﺘﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻟﯿﮑﺎ و ﺑﺘﻦ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ... ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺨﺸﯽ از .... از ﻧﺴﺒﺖ آب ﺑﻪ ﺳﯿﻤﺎن در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺎرآﯾﯽ و ﻗﺎﻟﺐ ﮔﯿـﺮي ﺑـﺘﻦ. اﺳﺖ. .... ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ ( ﺷﻦ، ﻟﯿﮑﺎ و ﻣﺎﺳﻪ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ) در ﻃﺮح اﺧﺘﻼط ..... ﺑﻮدن ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺘﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﻠﺮ و دي اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ اﺳﺖ.

دریافت قیمت

ﻫـﺎﯾﯽ ﻟﺮﺯﺵ ﻣﺠﺪﺩ ﺑﺮﺍی ﺑﺘﻦ . ﻣﺠﺎوﺭ و ﻧﻮﻉ ﺳﯿﻤﺎﻥ و ﺑﺘﻦ ﺑﺴ

1 فوریه 2013 ... ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺣﺮﮐﺖ ﺷﻤﺸﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﻑ ﺟﻠﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃﯽ ﺷﺪﻩ ﺑﺴﯿﺎﺭﮐﻮﺗﺎﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺗـﺎ ﺷﻤـﺸﻪ ﺳـﺒﺐ. ﺁﺳﯿﺐ .... ﺧﻮﺭﺩ . ﺑﺮﺍی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺍﺯ ﺑﺮوﺯ ﺗﺮﮐﻬﺎ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺑﺘﻦ، ﺩﺭﺯﻫﺎی ﺍﻧﻘﺒﺎﺽ ﺗﻌﺒﯿﻪ. ﻣﯽ. ﺷﻮﺩ ..... ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﺭﯾﺨﺘﻦ ﺑﺘﻦ ﺷﻞ ﺩﺭ ﭘﺸﺖ ﻗﺎﻟـﺐ ﻣﻮﻗـﺖ و ﻟﺮﺯﺍﻧـﺪﻥ ﻃـﻮﻻﻧﯽ ﺑـﺘﻦ ﻣﺠـﺎوﺭ ﺁﻥ ...... ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮔﺮﺩﺩ، ﺩﻣﺎی ﺑﺘﻦ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺫوﺏ ﺷﺪﻥ ... ﺁﺏ ﮐﻞ ﺑﺘﻦ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺁﺏ ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﺁﺏ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺷﻦ وﻣﺎﺳﻪ ﻣﺼﺮﻓﯽ. ﺍﺳﺖ.

دریافت قیمت

ﯽ ﺣﺠﯿﻢ ﺑﺘﻨ ﻫﺎی ﺳﺎزه ﻧﺎﻣﻪ آﯾﯿﻦ - دانشگاه بین المللی امام خمینی

در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﻣﺘﻦ اﺻﻼح ﺷﺪه را ﺑﺮای ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ... ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺘﻦ ﺍﯾﺮﺍﻥ و ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎ و ﻣﻮﺳـﺴﺎﺕ ﺍﺭﺳـﺎﻝ ﮔﺮﺩﯾـﺪ . ﻧﻈﺮﯾـﺎﺕ. ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺷﺪﻩ. ﺩﺭ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻣﺠﺪﺩ ..... ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺳﻄﻮﺡ، ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﺩﺍﺭی و ﺗﻌﻤﯿﺮﺍﺕ ..... ﺷﻦ. ) و. ( ﺭﯾﺰ. ﻣﺎﺳﻪ. ) ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی. ﻣﯽ. ﺷﻮﻧﺪ . ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی. ﺳﻨﮕﺪﺍﻧﻪ. ﻫﺎ. ی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺩﺭ ﺑﺘﻦ ﺣﺠ. ﯿ. ﻢ ﺑﺎ ..... ﺪﯾ . ﺏ. -. ﺍﻧﻮﺍﻉ. ﺳﯿﻤﺎﻥ. ﻫﺎ. ی ﭘﺮﺗﻠﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻄﻮﺭ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺩﺭ ﺑﺘﻦ ﺭﯾﺰی ﻫﺎی ﺣﺠﯿﻢ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻼ.

دریافت قیمت

اصل مقاله - نشریه مهندسی سازه و ساخت

11 فوریه 2017 ... همچنین جایگزینی ماسه بازیافتی تا میزان. 30. درصد، کاهش ... برخوردار است. همچنین. بتن. تقویت شده با. یال. اف. پس. از. شکسته. شدن،. خرد. ازو. هم .... پی. امدهای. منفی. نخاله. های. ساختمانی. هستند ]. [.3. طبق. مطالعات. انجام. شده،. ضایعات ... میزان. استفاده. از. این. الیاف،. کارایی و. امکان. قالب. ریزی. بتن. کاهش. می. یابد ] .[9.

دریافت قیمت

بسم الله الرحمن الرحیم - تحقیقات بتن

مگاپاسکال استفاده شده است و سپس تاثیر درصدهای مختلف این جایگزینی بر خواص مقاومت ... و بهترین درصد جایگزینی سیمان مصرفی با پودر زباله زغال سنگ جیگ و فلوتاسیون ، ... شده. و. پس از. خرد. شدن. توسط. دستگاهای. مخصوص ،. سرند. می. شوند. زغال سنگ .... خصوصیات مصالح سنگی ریز )ماسه( و درشت )شن( ... نمونه مکعبی در قالب.

دریافت قیمت

ﻧﻜﺎﺗﻲ در اﺟﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي ﺑﺘﻨﻲ

واژه ﺷﺎﻟﻮده ﻣﻨﻔﺮد ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ واژه ﭘﻲ ﺗﻜﻲ ﻳﺎ ﭘﺎﺷﻨﻪ ﺗﻜﻲ ،ﺷﺎﻟﻮده ﻧﻮاري ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﭘﺎﺷﻨﻪ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ و ﺷﺎﻟﻮده ﮔـﺴﺘﺮده. ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ رادﻳﻪ .... ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﮔﻮدﺑﺮداري ﺷﺪه را ﺑﺎ ﻣﻼت ﻣﺎﺳﻪ ﺳﻴﻤﺎن اﻧﺪود ﻛﺮد و ﻳﺎ ﺑﺎ ورق ﻛﻠﻔﺘﻲ از ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷـﺮاﻳﻂ. ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ .... ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ را ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي اﻧﺒﺎر ﻛﺮد ﻛﻪ ﻣﻮاد ﺧﺎرﺟﻲ و زﻳﺎن آور آﻧﻬﺎ را آﻟﻮده ﻧﻜﻨﺪ ... ﮔﻴﺮد ﻳﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎ را زودﺗﺮ ﺑﺮدارﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻳﺎ ﺑﻬﻨﮕﺎم ﺑﺘﻦ رﻳﺰي در ﻫـﻮاي ﺳـﺮد ﺑـﻪ ﻣـﺼﺮف ﻣـﻲ.

دریافت قیمت

بررسی خصوصیات مکانیکی ترکیبات مختلف از آسفالت و بتن ...

مختلفی از خرده بتن و آسفالت بازيافتی که با سيمان تثبيت شده و با الياف فوالدی مسلح شده اند مورد مطالعه قرار گرفته است. .... آجر، ماسه و سیمان را روی مصالح بتنی بازیافت شده مورد ارزیابی ... با جایگزینی مصالح بتنی بازیافت شده با آجر رسی خرد شده CBR .... تثبیت شده با مقادیر مختلفی از رطوبت در5 الیه در قالب ریخته شده.

دریافت قیمت

ود خ و مقاومت بتن کارايی تأثير استفاده از زئوليت، ميکروسيليس و ...

شده است. این نوع بتن بسیار روان. بوده و می. تواند با حفظ حالت همگنی قالب. های با شکل ... جایگزینی بخشی از سیمان با مواد افزودنی صنعتی و. همچنین مواد .... میکروسیلیس. متاکائولن. سیمان. آب. شن. ماسه. ریزدانه. زئولیت. میکروسیلیس. متاکائولن ..... خورد. ناشی از مصرف بیشتر فوق. روان. کننده به دلیل افزایش لزجت. بتن. های حاوی مواد...

دریافت قیمت

بتن های و سنگدانه شه شی ساخت بتن مگر با استفاده از خرده سنجی امکان ...

عامل تعیین کننده اختلاف آنها، نوع و مقدار مصالح جایگزین شده با ماسه موجود در طرح اختلاط ... کلمات کلیدی: بتن مگر، بتن بازیافتی، سنگدانه، خرده شیشه، ماسه، محیط زیست. ... بتن تراز کف قالب بندی فنداسیون، بتنی سبک است (با سیمان کم، بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ ... بتن ضایعاتی حاصل از تخریب سازه ها را میتوان دوباره خرد کرد و به عنوان...

دریافت قیمت

بتن های و سنگدانه شه شی ساخت بتن مگر با استفاده از خرده سنجی امکان ...

عامل تعیین کننده اختلاف آنها، نوع و مقدار مصالح جایگزین شده با ماسه موجود در طرح اختلاط ... کلمات کلیدی: بتن مگر، بتن بازیافتی، سنگدانه، خرده شیشه، ماسه، محیط زیست. ... بتن تراز کف قالب بندی فنداسیون، بتنی سبک است (با سیمان کم، بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ ... بتن ضایعاتی حاصل از تخریب سازه ها را میتوان دوباره خرد کرد و به عنوان...

دریافت قیمت

اصل مقاله - مهندسی زیر ساخت های حمل و نقل

شده است و سعی شده که خصوصیات اصلی بتن شامل وزن مخصوص، مقاومت فشاری، مقاومت خمشی و ... با توجه به عدم نیاز به مسلح کردن و قالب بندی و .... لاستیکی جایگزین شن بیشتر از نمونه های با دانه های ... جایگزینی دانه های ماسه با دانه های لاستیک، حدود.

دریافت قیمت

ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎﻱ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺳﺎﺯﻩ - ICOPMAS

23 سپتامبر 2013 ... ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻣﺘﻦ ﺍﺻﻼﺡ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ . -4 .... ﭘﻲ. ﻫﺎ. ، ﻣﻮﺿﻮع. ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺷﻤﺎره. 634. ﺑﺨﺶ ﺷﺸﻢ. : ﻛﺎﻧﺎل. ﻫﺎي ﻧﺎوﺑﺮي و ﺣﻮﺿﭽﻪ. ﻫﺎ ...... ﺪﯾ. و. ﺳﻮﻟﻔﺎت. ﻣﺠﺎز. در. ﺑﺘﻦ. ﺑﻪ. ﻫﻨﮕﺎم. ﺳﺎﺧﺖ. ﺳﺎزه. ﻫﺎ. ي. ﯾدر. ﺎ. ﯾﯽ ...... ﺑﻨﺪي ﺷﻦ ﯾﺎ ﻣﺎﺳﻪ ﯾﺎ ﻫﺮ دو ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪ ..... درﺻﺪ وزن ﻣﻮاد ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺳﯿﻤﺎن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ .... اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻤﯿﺮي ﺑﻤﺎﻧ.

دریافت قیمت

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ راه

4 آگوست 2013 ... ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات درﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه را ﺑﺮرﺳـﻲ ﻛـﺮده و در ﺻـﻮرت ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ اﺻـﻼح در ﻣـﺘﻦ ﻧﺸـﺮﻳﻪ، ﺑـﺎ ..... ﺑﺎزرﺳﻲ ﭘﻲ. ﻛﻨﻲ. 45. ﺑﺘﻦ و ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ. 47. 4-1. ﻛﻠﻴﺎت. 49. 4-2. ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﺘﻦ. 49. 4-2-1. ﺳﻴﻤﺎن ...... ﺑﺎرﻫﺎي وارد ﺑﺮ ﻗﺎﻟﺐ ...... ﺩﻥ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﺯ ﻗﺒﯿﻞ ﺳﻨﮓ، ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ و ﻏﯿﺮﻩ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺑﺮﺵ ...... ﺩی ﺍﺧﺘﻼﻁ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺸﺎﺭی ﻣﺘﻮﺳﻄﯽ ﺣﺪﺍﻗﻞ ...... ﺧﻨﮏ ﮐﺮﺩﻥ ﺁﺏ ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﯾﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﺎ ﯾﺦ ﺧﺮﺩ ﺷﺪﻩ ﯾﺎ ﯾﺦ ﭘﻮﻟﮑﯽ.

دریافت قیمت

پرسش و پاسخ - انجمن بتن ایران

ﺷﺪه ﻗﺒﻞ از رﻳﺨﺘﻦ در ﻗﻄﻌﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ و ﺑﺎ روش ﺧﺎص ﻗﺎﻟﺐ. ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﺷﻮد و در ... ﻛﺮﻣﻮ ﻳﺎ ﺷﻦ ﻧﻤﺎ ﺷﺪه، ذرات درﺷﺖ داﻧﻪ (ﺷﻦ) در ﻛﻨﺎر ﻫﻢ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻓﻀﺎي ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻼت و ﺷﻴﺮه ﻛـﺎﻓﻲ. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، در...

دریافت قیمت

راﻫﻨﻤﺎي اﺟﺮاي ﺑﺘﻦ وﯾﮋه ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ - وزارت نفت

در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﻣﺘﻦ اﺻﻼح ﺷﺪه را ﺑﺮاي ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎ. ﯿﺪﺋ .... رﺑﻨﺪي ، ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻨﺪي ، ﺑﺘﻦ رﯾﺰي ، ﻣﺴﺌﻮل آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه و ﻧﻈﺎﯾﺮ اﯾﻨﻬﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ. ﻣﯽ. ﻧﻤﺎﯾﺪ .... ﻗﺒﻮل ﯾﺎ رد ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺣﻤﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺎه از ﻗﺒﯿﻞ ﺷﻦ ، ﻣﺎﺳﻪ ، ﺳﯿﻤﺎن و ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ..... ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﻫﺮ ﻣﺎده اﻓ ...... ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺑﺘﻨﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺳﺎﺯﻩ ﻫﺎﻱ ﺑﺘﻨﻲ ، ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻨﮓ ﺷﻜﻦ ﺧﺮﺩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻟﻚ ﻛﺮﺩﻥ ...... ﭘﻲ ﻫﺎ، ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ ﻭﺗﻴﺮﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﻋﻮﺍﻣﻞ.

دریافت قیمت

جهت ی بتن غلتک هی عملکرد رو ی اجرا و بررس - مصالح و سازه های بتنی

9 مارس 2018 ... عملکرد رویه بتن غلتکی اجرا شده پس از حدود ۴۰ ماه بهره برداری، علل خرابی های ... کیفیت پایین تر ضرورت یافتن جایگزین مناسب تری برای رویه های ... اجرای شفته سیمانی و تفکر استفاده از آن در قالب بتن غلتکی در ..... از پسماندهای حاصل از شستشوی شن و ماسه که در حوضچه های ...... گسترش خرابی ها را در پی دارد.

دریافت قیمت